اموزش - پکیج رژیم

در این قسمت رژیمها بصورت گروهی با قیمت پایین تر ارايه میگردد. برای کسانی خوب است که یکبار رژیم معمولی گرفته اند و یکی دو بار هم رژیم خاص و حالا تا حدودی با رژیمها آشنا شده و هنوز اضافه وزن زیادی دارند. توالی رژیمها مشخص میباشد. این قسمت هنوز فعال نمیباشد.

هزینه این رژیم ۳۵,۰۰۰ تومان میباشد