آموزش - رژیم خاص - رژیم سوپ و مایعات

در این قسمت رژیمهایی ارایه میگردد که بیشتر آن را سوپ تشکیل میدهد. با انتخاب رژیمهای کاملاْ مختلف از ایست وزنی جلوگیری میشود.

هزینه این رژیم ۴۰,۰۰۰ تومان میباشد