در این قسمت رژیمهایی ارایه میگردد که بیشتر آن را سوپ تشکیل میدهد. با انتخاب رژیمهای کاملاْ مختلف از ایست وزنی جلوگیری میشود.


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد