در این قسمت رژیمهایی با ارجهیت میوه به شما ارایه میگردد. البته این به معنی تک خوری نمیباشد. آنها شامل انواع پروتین ، کمی نان و برنج و میوه مورد نظر آن رژیم میباشد.  قدرت خوبی دارند و خوب لاغر میکنند.


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد