برای هر مناسبتی برنامه خاصی تدارک دیدیم. بیشتر لغزشها در همین ایام مشاهده میشند. ما آن موقع نیز مراقب شما هستیم!


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد