آموزش - رژیم خاص - رژیم تثبیت وزن - 2 هفته اول تثبیت

بعد از اینکه به وزن مناسب رسیدید باید تثبیت وزن شوید تا دوباره چاق نشوید. برنامه کامل و جامعی برایتان تدوین کرده ایم. فقط منتظریم تا شما به وزن ایده آل برسید. مشاورین ما رژیمها و پیشرفت شما را بطور دائم بررسی و رصد مینمایند.

هزینه این رژیم ۴۰,۰۰۰ تومان میباشد