بعد از به پایان رساندن قسمت اول تثبیت باید  قسمت دوم تثبیت را اجرا کنید تا دوباره چاق نشوید.


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد