آموزش - رژیم خاص - رژیم تثبیت وزن - 2 هفته دوم تثبیت

بعد از به پایان رساندن قسمت اول تثبیت باید  قسمت دوم تثبیت را اجرا کنید تا دوباره چاق نشوید.

هزینه این رژیم ۴۰,۰۰۰ تومان میباشد