آموزش - رژیم خاص - رژیم گیاه خواری - گیاه خوار کامل

رژیم گیاه خوار کامل شامل انواع غذاها میباشد و فقط انواع گوشت و شیر و تخم مرغ بطور کامل در آنها حذف شده است. برنج نان و روغن در این رژیم وجود دارد. این رژیم طرفدار حقوق حیوانات است.

هزینه این رژیم ۴۰,۰۰۰ تومان میباشد