آموزش - رژیم خاص - رژیم گیاه خواری - گیاه خوار لبنیات

رژیم گیاه خواری + لبنیات شامل انواع غذاها میباشد و فقط انواع گوشت و تخم مرغ بطور کامل در آنها حذف شده است. برنج نان روغن و انواع لبنیات در این رژیم وجود دارد. این رژیم طرفدار حقوق حیوانات است.

هزینه این رژیم ۴۰,۰۰۰ تومان میباشد