رژیم گیاه خواری +لبنیات و تخم مرغ شامل انواع غذاها میباشد و فقط انواع گوشت بطور کامل در آنها حذف شده است. برنج نان روغن و تخم مرغ و لبنیات در این رژیم وجود دارد. این رژیم طرفدار حقوق حیوانات است. راحت ترین رژیم گیاه خواری میباشد.


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد