در این قسمت رژیمهای خاص با غذاهای خاص وجود دارند. بیماران گرامی میتوانند بعد از یکبار گرفتن رژیم معمولی از این قسمت رژیم بگیرند. بر خلاف رژمهای معمولی که تنوع بسیار زیادی دارند ، رژیمهای خاص مشخص هستند و شما آن را انتخاب مینمایید. بعد از اینکه یکبار رژیم معمولی گرفتید اجازه دارید از رژیمهای خاص استفاده کنید. باید بدانید که بعد از هر بار رژیم گرفتن متخصصین سایت کلیه اطلاعات شما را بررسی مینمایند و پیشنهاد رژیم بعدی را به شما میدهند که در صفحه پروفیل خود مشاهده مینمایید.


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد