در این قسمت رژیم های تخصصی ویژه بانوان قرار داده شده است .


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد