با انتخاب این گزینه میتوانید با یکی از پزشکان مراکز زندگی سبز بصورت تصویری ارتباط بگیرید و تمامی موارد و مشکلات خودتان را بیان نمائید.

در انتها یکی از رژیم های بینظیر برایتان بلافاصله ارسال میشود.

هزینه مشاوره تصویری ۲۰۰ هزار تومان میباشد