در این قسمت که جزء رژیمهای خاص است رژیم با پروتئين بیشتر ارایه میگردد. شامل سه نوع رژیم میباشد: ۱- رژیم گوشت قرمز  ۲- رژیم مرغ  ۳- رژیم ماهی.  باید بدانید که در رژیمهای پر پروتئین مواد غذایی مختلفی وجود دارد از جمله نان و میوه و کمی هم برنج ولی گوشت در این رژیمها از حد معمول کمی بیشتر است. 


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد